Västra delen

Lillån gör en slinga över öppet landskap i det nordvästra Tortunahörnet. Jordbrukslandskapet är däremot relativt småskaligt i Björkstadelen sydost om Nicktuna. Delvis skogbevuxna moränholmar hyser bebyggelse och fornlämningar samlade kring tre vägar. Sydöst om Ramsta finns värdefull, betad hagmark.

Trakten är påfallande rik på fornlämningar från brons- och järnåldern. De utgörs av större och mindre gravfält, innehållande högar och stensättningar samt rösen, skålgropar och kokstenshögar. Vid Tomta finns en husgrund samt ett röse Jordfyllda rösen döljer vanligen rester efter kremering.

Tomta by omfattar idag tre gårdar. Byn har  troligen glesats ut efter laga skifte som förrättades på 1850-talet. Landsvägen gick i äldre tider  via Tomta. Den ena manbyggnaden byggdes som envånig parstuga på 1780-talet. Under 1850-talet tillkom ytterligare en våning och under samma tid uppfördes den andra manbyggnaden, också i två våningar. De är byggda i timmer och försedda med rödfärgad panel och vita snickerier. Den senare byggnaden har präglats av nyklassicismen. Ett par bodlängor och ett brygghus av rödfärgat timmer med synliga knutskallar och breda, röda vindskivor är troligen
äldre än 1850.

Även Ramsta by omfattar tre gårdar. Två gårdar flyttades ut vid laga skiftet. Byn är av radbykaraktär med ekonomibyggnaderna mot sockenvägen, skilda från mangården genom staket eller häck. Hela byn har en ålderdomlig karaktär med många hus från 1800-talets tidigare del.

Den märkligaste byn i området ur kulturlandskapssynpunkt är Kolmsta by. Bytomten var tidigt reglerad med gårdarna på rad. De nuvarande vägarna genom och förbi byn fanns åtminstone redan i slutet av 1600-talet. Bebyggelsen i Kolmsta grupperar sig kring en trädkantad alle. Ett stort antal gårdar fanns i byn före laga skifte. Flera av dessa fick utflyttningsskyldighet. De nuvarande fyra långsmala tomterna har bebyggelse från 1700- och 1800-talen. Så gott som samtliga hus är faluröda och en del har vita snickerier.  På byns utmarker finns torpbebyggelse.

Läs mer om byarna och gårdarna i den västra delen av Björksta på Bygdeband.se:

Tomta, Ramsta, Kolmsta, Almsta, Frögärde,Fröjdebo, Hallmarken, Spännars