Björkstabygden

Björksta ligger mitt i Mälardalen mellan Västerås och Enköping. Det tar ungefär 15 minuter från vardera hållet. Man åker E18 och svänger av vid avfarten mot Orresta. Björksta sträcker sig från Mälaren mot norr utmed Sagån som utgör länsgräns mellan Västmanland och Uppland. Landskapet karakteriseras av den östliga Sagåns och den västliga Lillåns uppodlade dalgångar. Norr och väster om dessa dalgångar växer skog. Bebyggelsen ligger samlad på höjdlägen i det öppna landskapet. Se flera kartor

Björksta kyrka är synlig på flera kilometers håll. Väster om kyrkan sluttar fälten ned mot Lillåns meandrar. Direkt söder om kyrkan ligger prästgården och på norrsidan finns kyrkskolan, som i slutet av 50-talet byggdes om till bygdegård. Läs mer om kyrkan och bygdegården

Genom historien har jordbruket varit den dominerande näringen och präglar alltjämt landskapet. Före det sena 1800-talets laga skifte fanns gårdarna samlade i relativt stora byar. Därefter koncentrerades driften till ensamliggande, ganska betydande gårdar. Läs mer om byarna och gårdarna i Björksta

I anslutning till byarna finns talrika järnåldersgravfält och ett antal hällristningslokaler från bronsåldern, varav en intill kyrkogårdsmuren i norr. Det finns närmare 1000 fornlämningar av vilka hälften kan dateras till bronsåldern. 2005 invigdes Björksta bronsåldersbygd. Ett antal hällristningar har gjorts tillgängliga för besökare  och försetts med informationstavlor. Läs mer om Björksta bronsåldersbygd

Apollo Grannus-vasen

På ett skogsbeväxt berg invid Sagån ligger fornborgen Näsborgen. Strax söder därom ligger också storhögen Östens hög. Vid Fycklinge  påträffades 1818 en stor bronsvas från äldre romersk tid med latinsk inskription,  den s.k. Apollo Grannus-vasen. Den ansågs på den tiden vara ett av de finaste fornfynd  som överhuvudtaget hade gjorts i Sverige. Läs mer om Apollo-Grannusvasen.

Efter SWB-järnvägens (Stockholm-Westerås-Bergslagen) öppnande 1876 utvecklades Orresta stationssamhälle norr om kyrkan. På 1950-talet byggdes Kärsta samhälle ut. Där fanns ett tegelbruk och snickerifabriker. Vid kommunreformen 1862 fördes frågorna om skolan, fattigvården m.m. över till Björksta landskommun. 1952 inkorporerades Björksta i Kungsåra landskommun och ingår sedan 1971 i Västerås kommun. Läs mer om politiken: Björksta kommun.>>> Kungsåra kommun>>>