6 Björksta och Kungsåra kommuner

1862 upphörde de urgamla socknarna formellt som förvaltningsenheter. Då bildades i stället de borgerliga landskommunerna jämsides med kyrkliga församlingar. 1862 års kommunalförordningar byggde både på den svenska lokala självstyrelsetraditionen och på den debatt som pågick i Europa om behovet av en decentraliserad samhällsförvaltning. Från och med 1863 fanns det tre typer av borgerliga kommuner; städer, köpingar och landskommuner samt kyrkliga kommuner; församlingar. Det innebar en tydligare uppdelning mellan kyrkliga och borgerliga ärenden.

Den 1 januari 1952 försvann de 2281, huvudsakligen sockenbaserade, kommunerna på landsbygden som kommunala enheter och ersattes av 816 ”storkommuner”. För Björksta innebar det att man 1952 blev en del av den nybildade Kungsåra kommun. 1967 lades Kungsåra kommun samman med Västerås stad.

Björksta kommuns protokoll

Kungsåra kommuns protokoll