Östens hög och Näsborgen

Östens hög är en gravhög från järnåldern i Östanbro, Björksta socken, i den östra delen av Västerås kommun. Högen ligger strax norr om E18 vid Sagån på gränsen till Enköpings kommun. Den är fem meter hög och 60 meter i diameter och en av de största storhögarna i Mälardalen. I mitten finns två gropar, 3–4 meter i diameter och 0,6–0,8 meter djupa, och i den östra delen finns en svacka, sannolikt efter jordtäkt. Högen kan vara anlagd under 500- eller 600-talet och vara jämngammal med närbelägna Anundshög.

Här ligger den forna Eriksgatans vattenövergång, Östens bro.  I Upplandslagen stadgas att vid Östens bro på gränsen mellan Västmanland och Uppland skulle västmanlänningarna och upplänningarna mötas. När en ny kung red sin Eriksgata skulle västmännen följa honom till Östens bro, där upplänningarna skulle möta och överta ansvaret. ”Kung Östens hög” och ”Kung Skutes hög” på vardera sidan om gränsen fanns vid den gamla färdvägen. Förbindelsen var en av landets viktigaste och för brounderhållet ansvarade flera hundaren.

Senare flyttades vägen till Nykvarn. Under 1700-talet  gick huvudvägen via Nykvarn, men på 1860-talet flyttades vägen tillbaks till Östanbro och en ny järnbro byggdes. Den ersattes år 1930 av en bågbetong-bro. Den nuvarande bron byggdes 1952. Vägen över Nykvarn miste således sin betydelse då bron vid Östanbro kom till.

I närheten finns flera andra gravhögar samt gravfält, boplatser och fornborgar.

Näs fornborg nordost om Näs by, är belägen på toppen av en ca 30 m hög bergbrant. Dcn har manshöga murar med lodräta ytter- och innersidor och en ingång i norr. Utsikten över Sagån mot upplandssidan är anslående.