Utställningarna

Bakgrunden till hembygdsprojektet

Vid utvärderingen av Björkstadagen 2015 diskuterades olika uppslag till aktiviteter under Björkstadagen 2016. Ett uppslag var att göra en utställning om personer och gårdar i Björksta. Sedan hösten 2015 arbetade därför en arbetsgrupp inom Björksta Föreningsråd med att samla in bilder och texter om platser och personer som har funnits i Björksta under de senaste 100 åren. I gruppen ingick Gun Kihlin Ohlsson, Berndt Lindholm, Eva Fränneby Ågren Göte Harrström och Leif Johansson. Dessutom medverkade ett flertal personer vid gruppens möten för att lämna bilder och texter och identifiera personer på bilderna.

Material till hembygdsprojektet

Berndt Lindholm började att skanna in material som finns i Hembygdsföreningens arkiv från fyra studiecirklar från slutet av 80-talet om gårdar och byar i Björksta genom hundra år mellan 1886 och 1987. Där finns foton från byarna Vida, Broby, Fycklinge, Gansta, Valla, Vallen, Grän, Näs, Kolmsta och Tomta, Deltagare i cirklarna var:

För Gansta Kerstin och Sven Larsson, Valdemar Eklund, Margit och Runo Carlsson, Marianne och Hans Carlsson, Maria och Bertil Eklund, Hans Lundh och Inga-Britt Grahmstad

För Vida by: Gunilla och Lennart Pettersson, Mai och Elis Johansson, Gudrun och Erik Wretman, Birgit Pihl, Sylvia och Sune Andersson, Kerstin Brolin, Edit Pettersson och Märta Eklund,

För Kolmsta by: Zara och Stig Gavel, Helga Eriksson, Rut Johansson, Margit och Harald Westerlund och Hans Westerlund.

För Näs by: Bengt Lundmark, Micael Lundin, Ann-Britt och Leif Lindborg, Leif Johansson och Ragnar Lundmark.

Arbetet i cirklarna började med att man skrev ner hur gårdar och byar såg ut 1987, vilka som ägde och vilka som bodde i gårdarna, storleken och djurbeståndet på gårdarna. Därefter forskade man bakåt i tiden med hjälp av dokument och handlingar som fanns på gårdarna, köpekontrakt, bouppteckningar. arrendekontrakt m .m.

Laga skifte, som i Björksta gjordes åren 1850 till 1865, studerades ingående. Vilka gårdar som flyttades ut och vilka som blev kvar i byn. Man tog fram kopior av kartor med beskrivning över laga skifte till de byar som studerades. Genom insamlade medel från cirkeldeltagarna, inköptes all mikrofilm som fanns av kyrkobokföringen i Björksta från åren 1687 till 1890. De fyra cirklarna stannade sitt arbete vid åren för laga skiftet De större byarna och gårdarna som fattas i materialet var Hallstaberg, Berga, Frögärde, Almsta, Ramsta, Prästgården, Skarsvad, Gärsta, Östanbro och Målhammar.

Genom Eva Fränneby Ågren hade Föreningsrådets arbetsgrupp tillgång till DVD-skivor med uppgifter från Gods och Gårdar från 1930-talet samt Svenska Villor från samma tid. Därmed fick gruppen tillgång till bilder på många byggnader i Björksta samt uppgifter om vilka som ägde fastigheterna. Dessutom hade gruppen tillgång till personuppgifter via folkbokföringen på DVD mellan åren 1900 och 1990. För uppgifter om dagens boende har använts Hitta och Eniro.

Publicering på Bygdeband.se

Utöver bilder från gårdar och tätorter samlade gruppen också in texter och bilder från olika verksamheter som har funnits i Björksta, såsom skolor, affärer, företag m.m. Vartefter bilderna och personuppgifterna samlades in lades de in på Bygdeband, Hembygdsförbundets webbplats för lokal historia, under rubriken Björksta församling.

Bygdeband.se är en föreningsdriven webbplats för lokalhistoriskt material och är uppbyggd kring platser runt om i Sverige. Förutom fakta och berättelser om platserna, finns det bilder, dokument och information om personer som någon gång har bott på platsen, men även ljudfiler och filmer.

En väg för att komma till platserna i Björksta är att gå in på Bygdeband.se och sedan klicka på Västmanland/Västerås/Björksta församling. En annan enklare väg är att gå in på hemsidan bjorksta.nu och klicka på Gårdar och byar i Björksta/Bygdeband i menyn. Från den sidan kan man sedan klicka sig vidare på länkarna för att läsa om de platser i Björksta som har lagts in.

Utställningarna

Hembygdsprojektet var ett flerårigt projekt. Ett första delmål var att redovisa materialet på Björkstadagen 2016 i form av ett bildspel och en utställning i bygdegården. Utställningen visade gårdarna som ligger vid Lillån från Almsta till Åby.

Kolla på utställningen 2016

Gruppen fortsatte sitt arbete under hösten 2016 och våren 2017 med att samla in bilder och texter. Efter årsskiftet 2016/17 hade gruppen också tillgång till bilder från Wijgårdsarkivet som finns på Västerås stadsarkiv. I hembygdsföreningens arkiv finns en genomgång av Wijgårdsarkivet från åren mellan 1918 och 1936. Den har gjorts av Sixten Andersson och Leif Johansson där de har antecknat bildnummer på personer från Björksta. En del av dessa bilder finns i digital form och har skickats till Berndt Lindholm.

Vid Björkstadagen 2017 var byar och tätorter i Björksta temat för utställningen. Då visades bilder och texter från tätorterna Orresta och Kärsta samt de större byarna i Björksta såsom Kolmsta/Tomta/Ramsta, Berga, Gärsta, Östanbro/Nykvarn och Målhammar. Ett första smakprov gavs vid en sopplunch i bygdegården den 27 oktober 2016. Då visades ett bildspel om Orresta från förr och ett urval av bilderna med tillhörande text. De minnen och berättelser som redovisades från åhörarna har dokumenterats och var ett underlag i det fortsatta arbetet.

Kolla på utställningen 2017

Eftersom den tidigare kyrkskolan, nuvarande bygdegården, fyllde 100 år 2018, hade utställningen på Björkstadagen 2018 skolorna och föreningslivet i Björksta som tema. Men även material om forntiden i Björksta, Björksta socknen och Björksta kommun redovisades.

Kolla på utställningen 2018

Under hösten 2018 och vintern 2019 sammanställdes materialet från utställningarna i boken ”Livet i Björksta”. Den kommer att säljas på Björkstadagen 2019.