5 Gårdar och byar i Björksta

Vägen mot Näs

Genom historien har jordbruket varit den dominerande näringen i Björksta och präglar alltjämt landskapet. Halva socknens areal är uppodlad.Landskapsbilden i Björksta karaktäriseras av de uppodlade dalgångarna kring Sagån i öster och Lillån i väster. Dessa öppna landskapspartier begränsas i väster och i norr av skog.

I Björksta socken genomfördes laga skiftet mellan åren 1830-60. Kulturlandskapet fick då det utseende som det har idag med byar bestående av tre-fyra gårdar och utskiftade ensamliggande gårdar. Jordbruksbebyggelsen i Björksta socken var innan skiftesreformerna samlad i för Mälartrakten ovanligt stora byar. Vissa kunde innehålla upp till åtta gårdar. Byarna har gamla anor. I anslutning till dessa finns det ofta fornlämningar.

Laga skiftet fick stora konsekvenser för bebyggelsen på landsbygden. Jorden som tidigare varit fördelad på en mängd små tegar samlades då till ett fåtal lotter. Gårdarna skulle också ligga i anslutning till jordlotterna, vilket innebar att byarna splittrades. Många av socknens gårdar ligger öppet i landskapet, ofta på höjder och omgivna av träd. Ett vackert och typiskt sådant läge har Östanbro. Ett dominerande höjdläge har också traktens två säterier – Målhammar och Hallstaberg.