Östra delen

Området mellan Lundby och Översta utgörs av ett omväxlande jordbrukslandskap samt mindre skogspartier. Det vetter i söder mot Lillån. Trakterna kring vattendragen har tidigt tilldragit sig bebyggelse. Härifrån kommer flera fynd av stenyxor från äldre stenåldern.

Ett stort antal fasta fornlämningar finns. De flesta är av bronsålderskaraktär. På impediment och i skogspartiernas sydlägen ligger rösen, kokstenshögar, stensättningar, hällristningar och skålgropar. Liksom rösena ligger skärvstenshögarna enstaka. Den rikaste hällristningsförekomsten är vid Översta, där man funnit sju skeppsbilder jämte ett stort antal andra figurer och skålgropar. Både vid Lundby och Översta gårdar eller fd byar finns förhistoriska gravfält med lämningar av järnålderskaraktär. De indikerar en kontinuerlig bosättning på dessa platser från åtminstone järnåldern. Läs mer om Bronsåldersbygden>>>

Gansta by på en karta från 1753

Landskapet mellan Frögärde och Näs karaktäriseras av Lillåns meandrar, mindre forsar och sidoraviner. På ömse sidor om Lillån utbreder sig jordbrukslandskapet. Ett större område med värdefull hagmark finns väster om Frögärde. Fornlämningsbeståndet utgörs av mindre gravfält med stensättningar och resta stenar, högar och kokstenshögar. Även ensamliggande stensättningar och skålgropar förekommer. Vid Björksta kyrka intill norra kyrkogårdsmuren, finns hällristningar från bronsåldern bestående av bl a skepp och skålgropar. Ristningar har också hittats på mindre hällar vid Frögärde och Valla, likaledes med motiv av skepp samt med skålgropar.

Kyrkans äldsta del tillkom troligen på 1200-talet. Under det påföljande århundradet utvidgades kyrkan åt öster. Då sedan valven slogs under 1400-talet (tidigare trätunnvalv)tillkom också det kraftiga tegeltornet med sina vitputsade blinderingar. Valven dekoreradesmed kalkmålningar på 1460-talet. Den nuvarande tornspiran är från 1858. Till kyrkbymiljön hör prästgården, uppförd i timmer 1869. Panelen är ljusmålad. Några äldre timmerbodar samt en fd skolbyggnad från 1850-talet kompletterar. Läs mer om kyrkan>>>

Utmed de vägar, som ledde till kyrkan stod tidigare de sk ringarstenarna. Stenarna har inskriptioner, som talar om vad det kostade att få en klockringning från det att tex ett liktåg passerade stenen till dess att man var framme vid kyrkbacken. Stenarna står numera vid kyrkan. Läs mer om ringarstenarna>>>

Gården Frögärde delas av vägen i mangård och fägård. Manbyggnaden är något förändrad exteriört. Bland ekonomibyggnaderna från 1800-talets senare del märks en ladugård och ett svinhus, byggt i gråsten. På Frögärdes marker har det funnits ett tegelbruk under större delen av 1800-talet.

Hallstabergs gård är belägen på ett höjdparti, väl synligt i landskapet. Den gamla manbyggnaden och ena flygeln förstördes vid en brand och ett nytt bostadshus uppfördes 1933 i tidig 1800-talssti1. Den kvarvarande flygeln är från 1700-talet.

Gårdarna Valla och Vallen har en ålderdomlig bebyggelse och i anslutning till gårdarna finns hällristningar.

Berga by är belägen på en kuperad moränholme. Bebyggelsen står tät utefter den gamla slingrande vägen som genomkorsar byn. Delvis välbevarade gårdsmiljöer från 1700- och 1800-talen finns kvar. På en av gårdarna finns en rödpanelad manbyggnad, en parstuga med svagt brutet tak och frontespis. Byggnaden har drag av nyklassicism.

Näs by ligger i skogsbrynet i Lillåns dalgång nära sammanflödet med Sagån. Utmed den smala, grusade vägen finns ett antal fornlämningar från brons- och järnåldern, bl.a ett gravfält med kokstenshögar och runda stensättningar. Själva Näs by gör ett ålderdomligt intryck mcd sina timrade gårdar på rad i sluttningen nedanför skogsbrynet, precis som vid första karteringen 1652. Tillfartsvägen förefaller också vara oförändrad sedan dess. Viss reglering av bytomten gjordcs 1756 och 1868. Nuvarande bebyggelse är från 1700-och 1800-talen.

Den fd komministergården är faluröd och av parstugutyp. Till gården hör bl.a en ålderdomlig källarbod i sten och timmer. Den andra, snarlika manbyggnaden är ljusmålad och delvis ombyggd. Flera ekonomibyggnader i rödfärgat timmer hör till. Vid en utgrävning, intill f.d. komministergården påträffades en ryttarutrustning daterad till järnåldern. Också vid Grän finns en samling lämningar, bl.a en stensträng.

Näs fornborg nordost om Näs by, är belägen på toppen av en ca 30 m hög bergbrant. Den har manshöga murar med lodräta ytter-och innersidor och en ingång i norr. Utsikten över Sagån mot upplandssidan är anslående.