Historik

Byggnaden uppfördes 1917 som folkskola. 1955 övertogs den av Björksta bygdegårdsförening. 1961 invigdes den nyrenoverade och utbyggda lokalen.  Läs här ordförande Josef Lundhs tal på invigningen 1961

Drömmen om en gemensam bygdegård
Jag skall försöka redogöra lite för hur den här bygdegården har tillkommit. Vi som var med från början vet att det i vår ungdom fanns en önskedröm om en gemensam bygdegård någonstans mellan Berga och Orresta. Det hade diskuterats lite, men var inte moget när Folkets Hus i Östanbro helt hastigt byggdes 1937. Efter detta blev på ett sammanträde med bondeförbundet samma år en kommitté på 8 personer tillsatt för att verka för frågans lösning. 1939 utökades denna kommitté med två personer. Man började diskutera ekonomi, byggnadsplats och ritningar. Förslagen var många, men att komma någon vart var svårt. Till slut fick vi i alla fall fram ritningsförslag som vi trodde en gång skulle komma att godkännas och därför började en insamling av timmer i gårdarna. Dimensioner som skulle passa till detta hus sågades i Hallstaberg och Orresta.

Den första styrelsen
Den 9 febr. 1944 bildades föreningen vid ett sammanträde i kyrkskolans stora sal, numera den nedre delen av denna sal och § 2 i detta protokoll lyder: ”Vid val av styrelse som förrättades klockan 20.45 valdes på två år herrarna Josef Emanuel Lundh, Orresta gård, Viktor Emanuel Lund, Gansta, Karl Gustaf Valdemar Kihlin, Hallstaberg. På ett år valdes Johan Gunnar Johansson, Prästgården, Karl August Lövgren, Gärsta, Erik Algot Johansson, Almsta och Gustav Hugo Pettersson, Östanbro. Till suppleanter i styrelsen valdes hrr Bror Eklund, Valla, Helge Närlund, Översta och Hugo Westerlund, Tomta. Det var alltså den första styrelsen.

Finansieringen av bygget
Redan från början hade styrelsen haft den bestämda uppfattningen, att inte bygga förrän den ekonomiska grunden var sådan att det skulle vara möjligt att bevara bygdegården från nöjesindustrin och därför också slippa bli någon konkurrent till Östanbro Folkets Hus vilket vi minst av allt önskade. Av den anledningen tecknades andelar, timmer skänktes och sågades. På ett tidigt skede erhölls som grundplåt en större penningsumma från en Björkstafödd soldatson, sedermera stockholmsdirektören Sigfrid Fröjd.  År 1945 till 1949 var det enda som gjordes av någon vikt, en bytesaffär på det sågade virke som gjordes 1946 med Myggbo Såg AB och som senare visade sig vara till stor fördel för föreningen.

Inköp av Kyrkskolan
1954 på Kungsåra kommunalfullmäktiges sammanträde i december hade lokalbehovet i Orresta diskuterats. Fullmäktiges förslag i frågan var att styrelserna för Östanbro Folkets Hus och för Bygdegårdsföreningen skulle diskutera frågan. Dels var för sig och dels gemensamt för att på så sätt kunna komma fram till en lösning. Den 3 januari 1955 hölls gemensamt sammanträde med styrelserna i Hallstaberg med Axel Hagelin som opartisk ordf. Alla tycktes vara överens om att det skulle vara bäst med en lokal, men trots detta var motsättningarna stora och samförstånd kunde ej nås. Vi hade efter detta endast att gå vår egen väg och så är vi framme vid att vi fick förvärva denna nedlagda skola. Den 15 november 1956 klubbades beslut om köpet för 35000 kr. Den 20 november skrevs köpekontrakt och den 1 december betalades köpesumman. 1958 började de ombyggnader som vi hörde om i prologen.

Frivilligt arbete
Det här har gått huvudsakligast med frivillig arbetskraft, såväl föreningar som enskilda har varit så hjälpsamma så det har varit rent märkvärdigt så bra det har gått och vi har inte haft något som helst statsbidrag. Till dagens datum har vi betalat det vi har ställt till med, men det blir kanske lite knackigt här på sista änden för vi har fått lov att dra in oljeeldning – vi håller på med det – och det drar ju rätt så stor kostnad, men vi tror att vi skall kunna få det som bidrag från Rotehållarnas besparingsfond. Kostnaderna för det här har varit i runt tal – alltså i utbetalda kontanter för byggnadskostnader, 30000 kr plus allt frivilligt arbete och allt virke och alla gåvor från när och fjärran som vi fått.