Om boken Livet i Björksta

Upprinnelsen till  boken om livet i Björksta går egentligen tillbaka till Leaderprojektet ”Björksta – Levande bygd”,  som genomfördes i Björksta mellan 2011 och 2013. Syftet med projektet var bl.a. att skapa en ökad samhörighet och lokal identitet i bygden.  Det som gjordes i projektet var att bilda en särskild organisation, ett nätverk, som fungerade som ett föreningsråd. Deltagarna var företrädare för föreningar, skolan, kyrkan, företag samt enskilda personer som är verksamma i Björksta.

Projektet skapade ett informationsblad, Björkstabladet, som delades ut till alla hushåll i bygden. Det kompletterades senare med en gemensam hemsida för Föreningsrådet; ”bjorksta.nu”, där information, blogg, bilder m.m. lades upp. En viktig uppgift i projektet var också att installera en mediautrustning i bygdegården, som kan utnyttjas både i bygdegårdens egna aktiviteter och av alla som hyr i bygdegården. Leaderprojektet avslutades 2013, men mycket av tankarna bakom projektet lever kvar. Det gäller bland annat Föreningsrådet och hemsidan ”bjorksta.nu”, som numera är gemensam för Björksta bygdegård och Föreningsrådet. Det gäller också arrangemanget ”Björkstadagen” som anordnas sista helgen i augusti vid bygdegården.

Björkstadagen 2015 avslutades med en dräktparad med kläder från olika gårdar i Björksta. Den finns för övrigt dokumenterad på hemsidan och i en fotobok. Under hösten 2015 beslutades bland annat att följa upp dräktparaden med utställningar om personer och gårdar i Björksta. En grupp inom Föreningsrådet började därför att samla in bilder och texter om platser och personer som har funnits i Björksta under de senaste 100 åren. Gruppen bjöd in ett flertal personer att medverka vid mötena för att lämna bilder och identifiera personerna på bilderna. Gruppen började också att skanna in material som finns i Hembygdsföreningens arkiv. Där finns bl.a. material från fyra studiecirklar som under 1987 samlade in uppgifter om gårdar och byar i Björksta mellan åren 1887 och 1987.

En annan källa till utställningarna var den kulturhistoriska byggnadsinventering som Västmanlands läns museum och Stadsbyggnadskontoret i Västerås gjorde i Björksta och Kungsåra socknar och som dokumenterades i en rapport 1980. Gruppen hade också tillgång till DVD-skivor med uppgifter från Gods och Gårdar samt Svenska Villor från 1930-talet. Därmed fick gruppen tillgång till bilder på fastigheterna och uppgifter om vilka som ägde dem och bodde där då. Gruppen hade även tillgång till personuppgifter via folkbokföringen på DVD. Dessutom samlades tidningsurklipp, texter och bilder in från olika verksamheter som har funnits i Björksta, såsom skolor, affärer, företag m.m.

Det insamlade materialet redovisades i utställningar på Björkstadagarna 2016 – 2018. Vid Björkstadagen 2017 visades också ett bildspel om Björksta från ovan som byggde på en flygtur runt i Björksta där  de flesta gårdarna, byarna och tätorterna fotografera. Detta har dokumenterats i en fotobok och i ett bildspel. Alla tre utställningarna och bildspelen finns för övrigt dokumenterade på hemsidan bjorksta.nu . De texter och bilder som samlades in till utställningarna och bildspelen har legat till grund för denna bok. Det är stommen i boken. På den här hemsidan ”bjorksta.nu” finns material såsom videofilmer och bildspel, som knyter an till kapitlen i boken

Läs mer om utställningarna på Björkstadagen